Oppsal gård

Oppsal, gård med gnr. 146/1, Oppsalveien 20. Navnet kommer av norrønt Uppsalir, som sannsynligvis betyr en høytliggende gård. Den tilhørte i middelalderen Oslo Bispestol. Kronen solgte gården i 1663. Bygningene står fortsatt, men siste del av innmarka ble nedbygd i 1970-årene. Se også strøksartikkelen om Oppsal.

I 1771 hadde Oppsal tre husmannsplasser: Wassengen, Jørgensløkken og Dølerud.

Under krigen beslagla merkelig nok ikke tyskerne våningshuset på gården, men alle driftsbygningene. Her drev tyske soldater og noen russiske krigsfanger griseoppdrett. De russiske fangene ble fraktet fra Etterstadleiren om morgenen og tilbake om ettermiddagen. I juni 1945 var det fremdeles tyskere innkvartert her. En garasjebygning og rester av en vaktbu er bevart.