Ekeberg Oljelager

Ekeberg Oljelager, lagringsanlegg for bensin og olje i Ekebergåsen ved Bekkelaget, bygd 1967–70, eid av St1 Norge AS (tid. Shell), Circle K Terminal Norway AS (tid. Statoil Norge AS), Esso Norge AS og Uno-X Forsyning AS. Produktene ligger lagret fra ca. 10 m til ca. 50 m under havoverflaten. I samme periode bygde Oslo havnevesen en ny tankskiputstikker for betjening av anlegget, tatt i bruk 1970. 1975–78 ble det bygd et nytt anlegg i fjell ved siden av Ekeberg Oljelager. Dette anlegget, Ekeberg Tank, ble tatt i bruk 1978 og er heleid av Circle K Terminal Norway AS. De to fjellanleggene drives som én enhet.

Oljeproduktene er lagret i fjellrom (sisterner) sprengt ut 46 m under havets overflate. Lagringen av produktene foregår på en «bunn» av vann som holdes på et konstant nivå. Lagringsmetoden er sikker mot utlekking fra sisternene, da grunnvannstrykket er større enn trykket fra oljen. Vann som siver inn i sisternene fra fjellet omkring fjernes med pumper fra bunnen av sisternene.

Av beredskapsmessige hensyn offentliggjøres ikke opplysninger om hvor store produktmengder som kan lagres i fjellanleggene.