Formannskapet

Formannskapet, tidligere sentralt kommunalt styringsorgan frem til byrådsordningen ble innført i 1986. Formannskapet ble valgt av og blant bystyrets medlemmer. 1/4 av kommunestyremedlemmene hadde sete i formannskapet, deriblant ordføreren og varaordføreren. Formannskapsmedlemmene ble valgt for hele valgperioden (4 år). Formannskapet ble opprettholdt i Oslo til 1992 for å ivareta visse lovpålagte funksjoner etter den gamle kommunestyreloven, herunder tilsynsfunksjonen. Den folkevalgte håndtering av korrupsjonssakene (den såkalte «Oslo-skandalen») i 1990 ble lagt til formannskapet og et underutvalg kalt «formannskapets tilsynsutvalg» (Se også Bystyrets tilsynsutvalg). Det siste formannskapsmøtet i Oslo ble avholdt 21. desember 1992.

Historikk

I enevoldstiden hadde en gruppe borgere – «de eligerede Mænd» – en rådgivende funksjon overfor magistraten (byens statlige styringsorgan). Denne innflytelsen økte fremover til 1837. Byens regnskaper ble blant annet sendt «de eligerede Mænd» for gjennomgåelse før de gikk til revisjon. Da det kommunale selvstyre ble innført i Norge med formannskapslovene av 1837, gikk det klart frem av lovteksten at formannskapet var tenkt som det styrende organ i kommunen. Representantskapet (fra 1921 bystyret) skulle bare forelegges saker av stor betydning. Etter hvert økte representantskapet/bystyret sin maktstilling, men formannskapet fortsatte å være byens sentrale politiske organ til det nye styringssystemet ble innført 1986.