Styresett

Styresett, ettersom Oslo både er en kommune og et eget fylke, står byen i en særstilling i forhold til landets øvrige kommuner når det gjelder lokal og regional forvaltning. De oppgaver som ellers i landet er tillagt fylkeskommunene, er i Oslo overlatt til kommunale organer, mens den statlige forvaltning på fylkesplan er felles for Oslo og Akershus. 

Oslo kommune har gjennomført betydelige omlegginger av sin styringsmodell siden 1970-årene. Ordningen med bydelsutvalg trådte i kraft 1973. Bydelsinndelingen ble endret 1988, da byen ble delt i 25 bydeler med utvidet ansvarsområde. En bydelsreform 2004 reduserte antallet bydeler til 15 med noen flere oppgaver. Oslo fikk nytt styringssystem 1986 med «byregjering» kalt byrådet.