Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem, sosial- og helseinstitusjoner for eldre. I 1988 ble Kontoret for eldreomsorg nedlagt, og alders- og sykehjemmene overført til bydelene. Bydelene har ansvar for å gi eldre med behov for sykehjemsplass et tilbud, og Sykehjemsetaten, som ble opprettet i 2007, har ansvar for at innbyggerne i Oslo til enhver tid kan få tilbud om sykehjemsplass når de har fått vedtak om dette av bydelen. Sykehjemsetaten skal sørge for at sykehjemstilbudet er differensiert og tilpasset ulike brukergruppers behov, og at det er riktig kapasitet og kvalitet på tilbudene.

Sykehjemsetaten har (2019) ansvar for driften av 48 kommunale og private alders- og sykehjem. I tillegg har etaten en rammeavtale med fem utenbys sykehjem om kjøp av inntil 135 plasser. Sykehjemsetaten tilbyr også korttids- og rehabiliteringsopphold i Spania. Etaten har et fortløpende ansvar for å tilpasse totalvolumet av sykehjemsplasser, sikre valgfrihet og likebehandling og utvikle differensierte tilbud i tråd med bystyrets vedtak og bydelenes bestillinger.

Etatens ansvarsområde er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene, og det er etatens ansvar at sykehjemstilbudene tilfredsstiller de krav til kvalitet som følger av forskrift og bystyrevedtak.

Sykehjemmet Prinds Christian Augusts Minde er det eldste eksisterende sykehjemmet i Oslo, opprettet 1913 av en stiftelse som pleie- og arbeidshjem, overtatt av kommunen 1969. Lille Tøyen sykehjem ble opprettet 1922, Ullern alders- og sykehjem, nå Ullerntunet, 1924.