Filipstadkaia

Filipstadkaia, kaianlegg for stykkgods, containere, ro/ro og lo/lo i vestre del av havneområdet. Utfyllingsarbeider og kaibygging ble utført 1909–27.

En plan for betydelig arealinnvinning og utbygging av Filipstadkaia ble initiert i forbindelse med Byplankontorets arbeid med Kommunedelplan for Oslos sentrale sjøside (Sjøsideplanen) og Havnevesenets Reviderte havneplan 1986–2000. Planen ble vedtatt av Bystyret i 1988, men Filipstadområdet ble tatt ut av vedtaksområdet for Sjøsideplanen pga. usikkerhet om Fjellinjens trasévalg. Deretter innsendte NSB og Havnevesenet i 1989 forslag til reguleringsplan om full utbygging av Filipstadterminalen med etablering av ny kaifront 150 m utenfor og parallelt med eksisterende kaifront. Denne planen ble vedtatt av bystyret i 1993, men vedtaket ble anket inn for Miljøverndepartementet og omgjort 1995 etter massiv motstand fra velforeninger og andre interesseorganisasjoner, bl.a. fra Selskabet for Oslo Byes Vel. Et nytt forslag til justert kaifront ble innsendt høsten 1995 og vedtatt av bystyret i 1998. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, som avviste klagen. Sistnevnte forslag innebar at ny kaifront ble bygd 25 m utenfor og parallelt med den eksisterende. Anleggsarbeidene startet august 1999, og kaia ble ferdigstilt i juni 2002.

Fra Filipstadkaia til Tjuvholmen er det planlagt en bro, Filipstad bro, den er navnsatt men er ennå ikke bygd.