Frøken Bauers Pigeskole

Frøken Bauers Pigeskole, tidligere pikeskole ledet av frøken Caroline Bauer fra 1869. Skolen ble opprinnelig opprettet av frøken Marie Lotz i 1844. Om frøken Lotz er svært lite kjent, annet enn at hun var fra Hamburg og drev skolen i ti år i leide lokaler. Den startet med svært få elever, men vokste etter hvert til fire toårige klasser med elever fra 8 år til konfirmasjonsalderen. Skolen var en av de første pikeskolene i byen, etablert fem år før Hartvig Nissens pikeskole.

Skolen ble i 1854 overtatt av frøken Wilhelmine Grell (1827–80), også hun tysk, gift med den tyske språklæreren Albert Autenrieth (1813–73) i 1856; skolen ble da kalt Autenrieths Pigeskole, et navn den hadde til 1872. Skolen holdt til i leide lokaler i konditor Günthers gård i Kirkegata 16. I 1869 vendte herr og fru Autenrieth tilbake til Tyskland, og skolen ble overtatt av frøken Caroline Bauer.

Caroline Bauer (1828–1909), var født i Lütjenburg i Holstein, men tilbrakte mesteparten av sin barndom i byen Slesvig (den gang i Danmark), hvor hennes far var kjøpmann og senator. 16 år gammel tok hun en privat eksamen hos presten, ble hjelpelærerinne og fra 1845 var hun guvernante i ti år. I 1855 ble hun lærerinne ved Autenrieths skole i Christiania. I 1861 ble hun oppfordret til å starte en pikeskole i Drammen, en skole som i løpet av få år fikk mange elever. Da Autenrieths flyttet tilbake til Tyskland, overtok Caroline Bauer Autenrieths skole. Hun fikk cand.theol. Niels Halvorsen (1833–82) som medbestyrer. I 1872 kunne skolen flytte inn i en nybygd skolebygning i Kristian Augusts gate 5, nå under navnet Frøken Bauers Pigeskole. Den treetasjes skolebygningen ble tegnet av arkitekt Hans Kaas. Den har pussfasade med pilastre mellom vinduene i de to øverste etasjene. Opprinnelig hadde skolen en skolegård med store bjerketrær på baksiden. Skolen fikk etter hvert også en avdeling for «voksne elevers videre utdannelse». I 1879 fikk skolen eksamensrett for middelskolen. Etter kandidat Halvorsens død i 1882 ledet Caroline Bauer skolen alene frem til 1888, da cand.theol. Jacob Keyser Berle ble medbestyrer. I 1894, da skolen var 50 år, overdro Caroline Bauer skolen til sin medbestyrer, som drev den videre i sitt navn, Berles Pigeskole. I 1898 flyttet han skolen til sin nyoppførte skolebygning i Professor Dahls gate 30.