Heggholmen naturreservat

Heggholmen naturreservat, opprettet 27. juni 2008, omfatter hele Heggholmen bortsett fra de bebygde områdene, samt sjøområdene utenfor og vestkysten av Gressholmen. Naturreservatet utgjør 83 daa, hvorav 50 daa landareal. Formålet med naturreservatet er å bevare et naturområde med særpregete og artsrike tørreng-, kratt- og kantvegetasjonssamfunn samt strandengsamfunn med flere sjeldne arter. Formålet er også å bevare en fungerende typelokalitet av Tjuvholmentype rombeporfyrgang med høy vitenskapelig og pedagogisk betydning.

Reservatet henger sammen med Gressholmen–Rambergøya naturreservat.