Hengsengen

Hengsengen, Bygdøy, engstykke og jorde nord på Bygdøy, skilt fra Bestumkilen ved Hengsåsen. Den var fra 1796 en løkkeeiendom på private hender. I 1845 ble den solgt fra grosserer Tiedemand til grosserer C. A. Dybwad. Kong Oscar 2 kjøpte eiendommen 1880 og fikk den innlemmet i Kongsgården. Dette var den siste større utvidelse av Kongsgården.

Sundet ble gjenfylt, og det var en tid på tale å anlegge flyplass her. Under et flystevne 6. mars 1921 forulykket den svenske flygeren Carl Gustaf von Segebaden. Den dramatiske ulykken, der flygeren styrtet fra 300 m høyde og ble drept momentant, skjedde foran øynene på tusenvis av tilskuere; Aftenposten anslo tilskuerantallet til 25 000.

Siden 1933 har Hengsengen, etter omfattende dreneringsarbeid, vært dyrket. Det er det største og viktigste jordet for Kongsgården og brukes til dyrking av fôrvekster til husdyrene på gården. I nord er et lite areal siden 1913 avsatt til skolehage.

Ca. 150 daa av Hengsengen ligger under havnivå, og drensvann blir pumpet over en bergrygg og ut i fjorden. Grøftesystemet ender i en fangdam ved Bygdøy sjøbad som skal forhundre at næringsstoffene forurenser sjøen.

På nordsiden av Hengsengen ligger den gamle løkkebygningen, Hengsengen gård. Her er også Hengsåsen naturreservat, som i 2019 skiftet navn til Prinsesseåsen naturreservat.