Kavringen naturreservat

Kavringen naturreservat omfatter øya Kavringen og et belte på ca. 50 m rundt øya. Det ble opprettet 15. des. 1978 og utgjør i alt 16 daa. Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut ifra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. I perioden 15. april–15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt.

Tidligere hekket en stor hettemåkekoloni her. Ved senere tellinger var hettemåkene fraværende, og hovedsakelig gråmåker og sildemåker hekket på skjæret. Tellingene er utført gjennom en 30-årsperiode og viser betydelige svingninger i bestandene av vanlige arter av hekkende sjøfugl i Oslofjorden. Også bestanden av makrellterne har gått tilbake, mens sjøfugl som ærfugl, siland og storskarv har hatt fremgang. Den langsiktige trenden synes likevel å være negativ, og antallet hekkende sjøfugl minker.