Keyserløkken

Keyserløkken, opprinnelig professorløkke på Tøyen gårds grunn. Navn etter professor Jakob Rudolf Keyser (1803–64) som fikk tildelt løkken i 1850. Det var den største av professorløkkene, ca. 114 daa. Den ble solgt til kommunen og utbygd som boligområdet Keyserløkka i regi av OBOS 1949–53.

Se også Stensbergløkken.