Malmøya og Malmøykalven naturreservat

Malmøya og Malmøykalven naturreservat ble opprettet 27. juni 2008 og omfatter strandsonen på hele Malmøykalven samt den sørligste delen av strandsonen på Malmøya, fra Skinnerbukta til enden av Sundveien. I alt 509 daa, hvorav 274 daa landareal.

Formålet med naturreservatet er å sikre både geologiske forekomster, kalkfuruskog og sjøfugl. De verdifulle geologiske forekomster med fossilførende bergarter har høy vitenskapelig og pedagogisk verdi. Området er også særpreget med med spesiell naturtype og stor variasjon i vegetasjonstyper knyttet til kalkrike kambrosilurområder. Det har verdi som referanse- og typeområde for kalkfuruskog i indre Oslofjord, og er voksested for en rekke sjeldne og rødlistede plantearter. Reservatet er også viktig som hekke- og fødesøkområde for en rekke sjøfuglarter.