Nakholmen naturreservat

Nakholmen naturreservat, opprettet 27. juni 2008, omfatter to små kystområder på den sørlige delen av Nakholmen, utgjør i alt 32 daa landareal. Formålet er å bevare en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets kambrosilurbergarter og ta vare på geologiske typelokaliteter, som har stor vitenskapelig og pedagogisk betydning. Videre er formålet å bevare et særpreget naturområde med stor botanisk artsrikdom.