Nakkeskjær

Nakkeskjær, lite skjær sørvest for Nakholmen. Skjæret ble fredt som sjøfuglreservat 25. juni 2009. Verneområdet utgjør i alt 12 daa, herav selve skjæret på 0,6 daa. Resten er sjøareal. Formålet med biotopvernområdet er å beskytte en viktig holme for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden. I tidsrommet 15. april–15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i verneområdet.