Oslo Byfornyelse A/S

Oslo Byfornyelse A/S var et selskap etablert 1978 som et ledd i gjennomføringen av det kommunale byfornyelsesprogrammet av 1977; et halvkommunalt selskap der Oslo kommune hadde aksjemajoriteten. Det stod for den praktiske gjennomføringen av byfornyelsen i deler av indre Oslo, og ervervet gårder som ikke ble utbedret av gårdeierne eller beboerne selv, utarbeidet planer for utbedring eller riving/bygging, finansierte og gjennomførte planene og overdrog de utbedrede eller nybygde boligene til beboerne.

Etter dereguleringen av boligmarkedet tidlig i 1980-årene steg imidlertid prisene kraftig, og selskapet hadde store tap. Flere beboere kom i store vanskeligheter. I 1989 måtte kommunen inn med nytt styre og daglig ledelse, men i 1990 ble det vedtatt å avvikle selskapet. Etter gjeldsforhandlinger 1991 og akkord 1992 ble selskapet formelt avviklet 1995. Se også Byfornyelse.

Referanser i denne artikkelen

Byfornyelse

Referanser til denne artikkelen

Byfornyelse