Oslo tingrett

Oslo tingrett, C. J. Hambros plass 4, statlig institusjon som behandler alle sakstyper i førsteinstans i Oslo, dvs. både straffesaker og sivile tvistesaker, skiftesaker, konkursssaker, tvangssaker og notarialbekreftelser. De fire sistnevnte sakstypene kom inn i tingretten ved sammenslåingen med Oslo byfogdembete i 2021. Tingretten ledes av en sorenskriver, og dommerne kalles tingrettsdommere.

Oslo tingrett ble opprettet 1. januar 1867 under navnet Christiania byrett. Byretten flyttet fra starten inn i Møllergata 19 hvor annen etasje var bygget for domstolen. Her var det bare plass til rettssaler og oppholdsrom for aktørene, ikke kontorer. Justitiarius, domstolens leder, tok etter noen tid oppholdsrommet for dommerne i bruk som kontor.

Assessorene (dommerne) hadde hjemmekontor og saksmappene ble brakt rundt til dem av byrettens eget rettsbud.

En særskilt embedsmann, kalt rettsskriver, hadde ansvaret for kontortjenestene.  Han var delvis lønnet ved gebyrene og funksjonærene var ansatt hos ham personlig, ikke i staten. Byrettens rettsskriverembete hadde kontorlokaler på skiftende steder i byen.

I 1927 fikk byretten overta Fødselsstiftelsen i Akersgata 44. Her fikk både justitiarius, en del av dommerne, rettsskriveren og funksjonærene kontorlokaler. Rettslokalene for straffesaker var fortsatt i Møllergata 19, rettssalene for sivile saker var flyttet til Justisbygningen (Høyesteretts hus) i Akersgata 40.

I 1950 flyttet byretten sine kontorlokaler fra Fødselsstiftelsen til det som da ble kalt Oslo tinghus i Grubbegata 1-3.

I 1994 flyttet byretten inn i Oslo tinghus på C.J. Hambros plass.

I 2002 endret byretten navn til tingrett i likhet med alle by- og herredsrettene i Norge.

I 2021 ble Oslo byfogdembete slått sammen med Oslo tingrett. Etter denne sammenslåingen er det bare en førsteinstansdomstol igjen i Oslo, og den behandler derfor alle sakstyper slik som de andre tingrettene i landet.

Se også Oslo byfogdembete.

JHN