Riksantikvaren

Riksantikvaren, Dronningens gate 13, er direktorat for kulturminneforvaltning og har dermed faglig ansvar for vernet av kulturminner på nasjonalt plan. Det skal sikre kulturminner og kulturmiljøer, arbeide for at slike hensyn blir ivaretatt i den fysiske planleggingen, formidle kunnskap om kulturminner og skape oppslutning om verdien av kulturminner og -miljøer.

Historikk

Riksantikvaren ble opprettet som offentlig embete i 1912 etter initiativ av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, som siden etableringen i 1844 hadde arbeidet for bevaring av historiske bygninger i norske bygder og byer. Riksantikvaren fikk som formål å overvåke bevaringen og restaureringen av historiske og kunstnerisk verdifulle bygninger og gjenstander som ikke var lagt under museene.

Under Harry Fett 1913–1946 ble institusjonen utbygd til et omfattende fortidsvern- og forskningsinstitutt. Riksantikvaren er fra 1988 et eget direktorat underlagt Klima- og Miljødepartementet.

Riksantikvarer

1911–13 Herman Schirmer
1913–46 Harry Fett
1946–58 Arne Nygård-Nilssen
1958–77 Roar Hauglid
1978–91 Stephan Tschudi-Madsen
1991–96 Øivind Lunde
1997–2009 Nils Marstein
2009–2018 Jørn Holme
2018- Hanna Geiran