Økernlund gård

Økernlund gård, gård med gnr. 123/2, Økernveien 213, gård skilt ut fra Økern gård, og det lave bruksnummeret (2) tyder på at dette var den første eiendommen som ble skilt ut fra hovedbølet. I 1860-årene var gården på 156 daa. Rundt 1900 ble Økernlund teglverk etablert på gårdens grunn. I 1923–24 ble jordveien utparsellert til boligbygging. Området som allerede var opparbeidet med vann, kloakk og elektrisitet, gjorde at tomtekjøperne her raskt fikk bygd seg helårsboliger.