Bane Nor

Bane Nor, et heleid statlig foretak underlagt Samferdselsdepartementet med ansvar for landets jernbaneinfrastruktur. Selskapets hovedkontor er i Biskop Gunnerus gate 14. Selskapet etablert ved årsskiftet 2016/17 overtok en del av oppgavene det tidligere Jernbaneverket hadde hatt. Det har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Selskapet har om lag 3 400 ansatte.

Selskapet driver Norsk Jernbaneskole. Det har også en eiendomsavdeling, Bane Nor Eiendom, tidligere ROM Eiendom, opprinnelig NSB Eiendom.