Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF, Wergelandsveien 1–3, kommunalt foretak som skal fremskaffe boliger til de målgrupper som kommunene ønsker å tilgodese med boliger. Boligbygg Oslo KF eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Per 2019 hadde foretaket ansvaret for over 11 000 boliger med over 25 000 beboere og er med det Norges største boligutleier.

Leiegårdskontoret ble opprettet i 1898 som boligformidler. Kontoret forvaltet kommunale leiegårder som ble stilt til disposisjon for Oslos beboere. Den kommunale boligbyggingen nådde sitt høydepunkt i 1920-årene, og i 1950-årene ble mange av disse boligene solgt til beboerne. De resterende ble forvaltet av Forenede Boligselskaper A/S (FORBO), som ble nedlagt 1968; boligene ble da overført til Boligsjefens kontor. Det ble omgjort til Boligetaten i 1979. Boligbedriften ble opprettet 1990, da den overtok funksjoner fra Boligetaten og Vedlikeholdsetaten. I 2001 ble Boligbedriften omgjort til kommunalt foretak (KF), nåværende navn og organisering fra 2004.

Den tidligere tidligere kommunale etaten Byarkitekten var opprettet 1898 og het da Stadsarkitekt. I 1968 ble funksjonene overført til en ny etat – Byggedirektøren, senere Byggeetaten, 1990–2004 Boligbedriften, og fra 2004 Boligbygg Oslo KF..