Borgarting lagdømme

Borgarting lagdømme, Keysers gate 13, lagdømme som i tillegg til Oslo omfatter Viken unntatt domssognene Nedre Romerike, Eidsvoll og Nes. Borgarting lagdømme ble opprettet 1995 da Eidsivating lagdømme ble delt. Lagmannsretten behandler i annen instans sivile saker og straffesaker som er pådømt i tingretten. I alvorlige straffesaker er lagmannsretten første instans, frem til 2018 med en jury som avgjør skyldspørsmålet. Fra 2018 er juryen erstattet av meddomsrett.