Friluftsetaten

Friluftsetaten, tidligere kommunal etat som skulle bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av Oslo og å stimulere befolkningen til å bruke Marka, parkene og friområdene. Den hadde ansvar for forvaltning og drift av Oslo kommunes skog, jord og friluftsområder, sentrale parker og større, sammenhengende friområder, turveier, øyene og strandsonen, samt fagansvar for bytrær, biologisk mangfold, støy og klimagassutslipp.

De kommunale etatene Parkvesenet, Idrettsvesenet og De kommunale badene ble etablert i 1916. Plan- og anleggskontoret ble dannet i 1948. Disse ble i 1964 slått sammen til Park- og Idrettsvesenet, fra 1999 Park- og idrettsetaten. Oslo kommunale Skog- og fløtningsvesen ble opprettet 1889, senere Oslo Skogvesen, deretter Skogvesenet, fra 1999 kalt Skog- og friluftsetaten. De to etatene ble 1999 slått sammen til Friluftsetaten. Fra 2011 ble Friluftsetaten en del av den nyopprettede Bymiljøetaten.