Bymiljøetaten

Bymiljøetaten, Karvesvingen 3, kommunal etat som har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunalt eide områder i Marka, Oslo kommunes skoger og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser. Rusken er et av tiltakene.

Bymiljøetaten har ansvaret for Sykkelprosjektet og skal følge opp sykkelstrategien for kommunen. Etaten ivaretar også mange viktige byutviklingsoppgaver i samarbeid med bl.a. Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Ved bygging av turveinettet, sykkelveier og fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, og ved å legge til rette for reduksjon av privatbilbruken, er etaten en viktig bidragsyter for å nå klimamålene og forbedre luftkvaliteten i Oslo. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre vedtatte miljøløsninger, og bidrar til å synliggjøre Oslo kommunes miljøarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Bybetjentene utgjør den synlige, kommunale delen av tryggehetsarbeidet som Bymiljøetaten ivaretar. Innsatsen bidrar til å skape trygghet i byen ved tilstedeværelse og vakthold, overblikk og myndighet. Etaten er også delegert myndighet til å håndheve deler av politivedtekten for Oslo, og er delegert skiltmyndighet på vegne av Oslo kommune.

Bymiljøetaten ble opprettet i 2011. I den nye etaten inngikk de tidligere etatene Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten, Enøketaten og Idrettsetaten. I tillegg ble enkelte oppgaver som lå i Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Helse- og velferdsetaten overført til Bymiljøetaten, og ansvaret for transportløyveområdet ble overført fra Næringsetaten.