Samferdselsetaten

Samferdselsetaten, tidligere kommunal etat med ansvar for å planlegge og forvalte kommunens gate- og veinett, samt bestille utførelse av vedlikehold og anlegg av veinettet. Samferdselsetaten ble opprettet 1996 og overtok forvaltnings- og planleggingsoppgaver fra Veivesenet og Trafikksjefen. Fra 2011 er disse oppgavene underlagt den nye Bymiljøetaten.