Froms løkke

Froms løkke, forpaktningsløkke under Nedre Blindern, på 1700-tallet kalt «Midten», første gang forpaktet i 1740. Den lå på nordsiden av Hegdehaugsveien og grenset til Bymarken. Løkken var ubebygd beitemark til 1804 da Christopher Troensen overtok forpaktningen. Han bygde våningshus og uthus på en utsiktstomt (i den senere Rosenborgbakken) og døpte løkken om til «Frydenlund». Det bebygde området het «Nygård». Etter Troensens død ble forpaktningen overtatt av hans svigersønn, og i 1825 av hans datter Dorthea From. Hun tok fast bopel på Nygård, fra da het løkken Froms løkke. Før sin død i 1855 hadde Dorthea From fått kjøpt den bebygde delen av Nygård, en parsell på 2,5 daa som gikk i arv til hennes tjenestepike, jomfru Anderson. Her bodde Peter Chr. Asbjørnsen i mange år inntil sin død i 1885. Huset, Rosenborggata 2, ble revet 1902. Resten av Froms løkke ble solgt i parseller. Tre av dem, på østsiden av Rosenborggata, ble kjøpt av tømmermann Peder Galterud, som kalte dem for Rosenborg.

Froms løkke var i 1830-årene også navn på Grønnebergløkken.