Helseetaten

Helseetaten, Storgata 51, kommunal etat som er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Helseetaten har ansvaret for allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Den har oppgaver knyttet til folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, migrasjonshelse og omsorgsrelaterte tjenester.

Helseetaten har røtter tilbake til 1860-tallet, da den nye Sundhedsloven gav kommunene ansvaret for den alminnelige helsetilstand i en kommune. Sundhedskommisjonen byttet 1924 navn til Oslo Helseråd, som det het frem til 1988, da mange av oppgavene ble overført til de nyopprettede bydelene. Miljørettet helsevern av byomfattende karakter ble overført til Etat for miljørettet helsevern, mens Psykiatrisk poliklinikk og Avdeling for lungesykdom ble overført til Ullevål sykehus. I 1993 fikk etaten navnet Etat for miljørettet helsevern, senere omorganisert og avløst av Etat for miljørettet helsevern og næringsmiddeltilsyn; den nyetablerte etaten het 1999–2004 Helsevernetaten, fra 2004 Helse- og velferdsetaten, som i 2012 ble delt i Helseetaten og Velferdsetaten. Samtidig ble Legevakten og Tannhelsetjenesten Oslo KF lagt inn i den nye etaten.