Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo, (KfiO), offentlig forvaltningsorgan opprettet 1997 med hjemmel i kirkelovens § 5. Rådet velges for fire år og består av ett valgt menighetsrådsmedlem fra hvert av kommunens sokn, én representant valgt av kommunen og én prost eller prest oppnevnt av biskopen.

Kirkelig fellesråd skal bl.a. ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. På vegne av soknene har KfiO ansvar for 58 kirkebygg, 7 kapell og 4 kontorbygg, og tilsetter og har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett. KfiO har forvaltningsansvaret for gravplasser i Oslo, mens Oslo kommune Gravferdsetaten har driftsansvaret.

Frem til 1998 var funksjonene ivaretatt av Kirkevergens etat, som administrerte Oslo menigheters Fellesråd. Den daglige lederen for Kirkelig fellesråd kalles fortsatt kirkeverge. Valgerd Svarstad Haugland var kirkeverge 2006–11, Robert Wright 2011–21.