Mærradalen

Kolsåsbanens bro over Mærradalen. Foto: Atelier Rude / Oslo Museum

Mærradalen, trangt dalsøkk som følger en forkastningslinje i jordskorpen øst for Ullernåsen. Betegnelsen er særlig brukt om strekningen mellom Ullernchausséen og Sørkedalsveien.

Navnet er gitt forskjellige forklaringer: (1) Bøndene på Ullern- og Huseby-gårdene har brukt dalsøkket som havn for hester; (2) Dalsøkket er blitt benyttet som gravplass for hestekadavre; (3) Navnet er en vulgarisering av middelalderbetegnelsen Mariæ dalr, Marias dal, fra den tid munkene ved Mariaklosteret på Hovedøya benyttet dalen, bl.a. til å plukke sjeldne urter.

Floraen i dalen er rik. Her vokser bl.a. blærestarr, falkebregne og grønnburkne. Kattugle, vintererle og fossekall finnes i Mærradalen.

Husmannsplassen Mærradalen ble revet 1904 og for en tid satt opp igjen ved andedammen på Øvre Ullern.

Gjennom dalen renner Mærradalsbekken.