Nordre Malmøya naturreservat

Nordre Malmøya naturreservat, opprettet 27. juni 2008, omfatter i alt 25 daa landareal og ligger på Malmøyas nordøstre del vest for Sundveien. Formålet med naturreservatet er å bevare særpregete geologiske forekomster med fossilførende lagdelte bergarter av høy vitenskapelig og pedagogisk verdi. Formålet er også å bevare et særpreget område med spesiell naturtype, variasjon i vegetasjonstyper og artsrik flora med flere sjeldne arter.

Se også Malmøya og Malmøykalven naturreservat.