Skraperudtjern

Skraperudtjern, vann i Østmarka, like nordøst for Skullerudstua, 119 moh, tilløp av Skraperudbekken fra Nøklevann i nord og avløp ved Ljanselva i sør. Navnet kommer av en nedlagt plass, Skraperud, som trolig lå øst for tjernet.

Særlig i nordenden av vannet er det store avsetninger av sagflis fra den tidligere sagbruksvirksomheten på Rustadsaga og elven nedenfor.

Det er en populær badeplass i nordvestenden av vannet; særlig før 1983, da drikkevannsrestriksjonene i Nøklevann ble opphevet.