Styresett

Styresettet i Oslo. Ettersom Oslo både er en kommune og et eget fylke, står byen i en særstilling i forhold til landets øvrige kommuner når det gjelder lokal og regional forvaltning. De oppgaver som ellers i landet er tillagt fylkeskommunene, er i Oslo overlatt til kommunale organer, mens den statlige forvaltning på fylkesplan er felles for Oslo og Viken (til 2020 Oslo og Akershus). 

Oslo kommune har gjennomført betydelige omlegginger av sin styringsmodell siden 1970-årene. Ordningen med bydelsutvalg trådte i kraft 1973. Bydelsinndelingen ble endret 1988, da byen ble delt i 25 bydeler med utvidet ansvarsområde. En bydelsreform 2004 reduserte antallet bydeler til 15 med noen flere oppgaver. Oslo fikk nytt styringssystem 1986 med «byregjering» kalt byrådet.