Teglverksdammen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Teglverksdammen sett mot Hasle torg. - Foto: Helge Høifødt

Teglverksdammen er en park på Hasle, der Hovinbekken er gjenåpnet og danner to store dammer, Teglverksdammen på 7 dekar og Grensedammen på 1,5 dekar. Parken åpnet i 2015 og har navn etter Hovin teglverk, som var i drift 1893–1967. Området ble hetende Teglverkstomta og ble brukt til lager og deponi etter 1967. Enkelte steder i parken er det rester etter jernbanesporet som førte til teglverket.

Parken ligger mellom Grenseveien i vest, Hasle Torg, boliger fra 2010-årene og en tennisbane og idrettshall i nordvest, Dronning Margretes vei i øst og frittliggende boligblokker på Hovin i sør. Til parken ligger Teglverket skole og Teglverksdammen barnehage, åpnet henholdsvis i 2015 og 2016.

Normal vannstand i bekken er 100–150 liter per sekund. Vannet bidrar til å få frem variasjonen i ulikt vær og årstider, og vannspeilene er etablert så høyt som mulig for at mange kan gå helt inntil vannet og at dammene og bekken kan sees fra omgivelsene. Dammene har dype partier på rundt tre meter for å gi skjulesteder for fisk og hindre gjengroing. Som del av en grønn korridor gjennom den kommende Hovinbyen skal parken være et sted der dyr, fugler, amfibier, insekter og planter kan etablere levedyktige bestander. I Hovinbekken er det en ambisjon å bygge opp en levedyktig bestand av ørret, og i parken er det laget små kulper og soner med gytegrus.

I parken er det flere sedimentasjonsdammer, stryk som lufter vannet, grunne, sivbevokste bekkesoner som filtrerer vannet og i de to store dammene kan leirpartikler falle ned og bli værende. I den største dammen holdes vannet tilbake i 10 til 50 timer. Parken bidrar slik til å rense Hovinbekken. Mange oppholdsplasser, tre små brygger, flere broer og tråkkeheller over dammene gir kontakt med vannet. Parken er ikke laget for bading.

Bjørbekk & Lindheim AS var landskapsarkitekter for anlegg av parken.