Tuengen

Tuengen, gård med gnr. 36/232 (36/1), Tuengveien 10 og 12, ble fradelt Borgen i 1835. I 1826 kjøpte statsråd og høyesterettsassesor Søren Anton Wilhelm Sørensen (1793–1853) Tuengen og oppførte et våningshus i én etasje. Han hadde bolig og kontor i en gård i Kirkegaten 14, og brukte gården som sommerbolig. Fra 1856 begynte bankier Severin C. Andersen (1817–99) å kjøpe gårder i området: Store Borgen, parter i Lille Borgen og Grimelind. Og på Tuengen bygde han på våningshuset en etasje. Etter hans død tilhørte gården hans enke Charlotte Andersen. Våningshuset og et uthus er bevart. Gården er utparsellert, men våningshuset og et uthus er bevart. Det er imidlertid flere hus fra gården som er bevart på eiendommer i nærheten, f eks nr 5, hvor stallen og drengestuen var. Dueslaget står fortsatt på eiendommen på hjørnet av Tuengveien og Charlotte Andersens vei (Charlotte Andersens vei 18). Navnet betyr ’eng full av gresstuer’ og kommer trolig av alle jordrottetuene som fantes på moene ved gården.