Nickelsens Pigeskole

Skolebygningen i Tordenskiolds gate 9 fotografer i midten av 1870-årene. - Foto Ole Tobias Olsen / Oslo Museum / Creative Commons

Nickelsens Pigeskole, tidligere skole opprettet 1865 av cand. theol. Niels Stockfleth Schultz Nickelsen (1834–1917). De første årene hadde skolen lokaler i Tollbugata, men flyttet i 1874 til en egen, stor skolebygning i Tordenskiolds gate 9 (ark. Christian Christie). I 1884 fikk skolen rett til å avholde middelskoleeksamen for kvinner. Skolens virksomhet ble avsluttet i 1893, og Nickelsen flyttet med sin familie fra bestyrerboligen til en leilighet i Observatoriegata 14. I slutten av 1890-årene var han kallskapellan i Jakobs menighet, fra 1909 residerende kapellan.

Skolebygningen ble senere brukt til forskjellige virksomheter. Høsten 1893 flyttet Gundersens skole hit fra Nordahl Bruns gate 24 (nå 22a), der den tidligere hadde holdt til, og ble nå fellesskole. Også en danseskole hadde lokaler her. Senere ble skolebygningen bl.a. brukt som gardekaserne, som lokaler for Statens tannlegeinstitutt, Vinterlandbruksskolen og en stor møbelforrening. Bygningen ble ekspropriert 1933 i forbindelse med rådhusreguleringen. Under krigen ble den gamle skolebygningen rekvirert av tyskerne og brukt både som lager for Marinens etterretningstjeneste og som fengsel. Bygningen ble revet i 1949.