Røverkollen naturreservat

Revisjon per 21. jun. 2019 kl. 12:20 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Røverkollen naturreservat, barskogsreservat opprettet 9. juli 1993. Reservatet mellom toppen av Røverkollen og bebyggelsen på Romsås utgjorde ved opprettelsen i alt 126 daa. I 2019 ble naturreservatet betydelig utvidet og utgjør deretter 1434 daa. Det strekker sg nå til bygrensen mot Nittedal i nord, i vest hele vestskråningen av Røverkollen nesten ned til Steinbruvann, og i sør hele Ravnkollen. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med sesongfuktig utforming.

Berggrunnen består av nordmarkitt, men kalkrike bergarter finnes flekkvis, særlig mot nord. Jordsmonnet er grunnlendt med eksponerte svaberg. Vegetasjonstypen er i hovedsak kalkfuruskog. Inn i kalkfuruskogen strekker det seg arealer med fattig, lyngrik furuskog, lågurtgranskog, blåbærgranskog og høgstaudegranskog.

I fuktige perioder overrisles området av næringsrikt sigevann fra kalkrike bergarter oppe i lia. Det svært rike feltsjiktet viser en spesiell blanding av arter med forskjellig krav til fuktighet. I nedre deler er tørkepreget sterkt og vegetasjonen er knyttet til sprekker, forsenkninger og kanter av steinblokker. Fuktighetsforholdene gir en karakteristisk sesongfuktig, urterik kalkfuruskog, hvor det blant annet vokser flere arter orkideer.

Naturreservatet er mye benyttet som nærfriområde for beboerne på Romsås, og det går flere stier i området.