Bekkelaget renseanlegg

Bekkelaget renseanlegg, Ormsundveien 5, renseanlegg for kloakk og avløpsvann, oppført 1963. 1998 ble det igangsatt bygging av et nytt renseanlegg i fjellet øst for det opprinnelige anlegget. Det sto ferdig 2001 og var 2019 under utvidelse.

Bekkelaget renseanlegg er dimensjonert til å kunne behandle 3 m3 i sekundet. Tilførsler over dette ledes via overløpet på Bekkelaget. Tilførsler over 6 m3/s sendes ut i fjorden via Alnaelva fra overløpet på Kværner. Så store tilførsler forekommer bare ved ekstremt mye regn og/eller snøsmelting, og inneholder for det meste overvann. På årsbasis behandler anlegget ca. 40 millioner m3. Overløpsmengdene varierer fra år til år. Overvannhåndteringen til Akerselva og sentrum ble sterkt forbedret ved nyanlegget Midgardsormen, nye avløpsledninger langs elva og i sentrum med fjelltunnel til renseanlegget, som gjør at tilførselen av overvann til fjordbassenget i Bjørvika er nesten borte.

Renseprosessen foregår ved mekanisk rensing (grovrensing gjennom rister og sandfang, etterfulgt av forsedimentering), deretter biologisk/kjemisk rensing (nitrogen og fosfor skilles ut), og til slutt filtreres vannet før det slippes ut på 50 m dyp i Oslofjorden. Tilførslene av kadmium, bly og kvikksølv har de siste årene vist en avtagende trend.

Renseprosessen produserer slam, som blandes i slamlagertanker før det pumpes videre og brytes ned. Deler av det organiske materialet brytes ned ved hjelp av bakterier og det dannes biogass, som benyttes som varmekilde til tørking av slammet samt til oppvarming av anlegget. Næringsrikt avløpsslam er en verdifull ressurs som jordforbedringsmiddel i jordbruket.

Bekkelaget renseanlegg har bidratt til at myndighetenes krav for utslipp til fjorden oppfylles. For å kontrollere at kravene overholdes tas det kontinuerlig vannprøver av innløpet og utløpet. Forholdene er blitt merkbart bedre, spesielt i Bunnefjorden.

Bekkelaget renseanlegg eies av Oslo kommune, men drives av en privat driftsoperatør; Bekkelaget Vann AS (BEVAS). Renseanlegget renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Da det ble bygd i 2001 ble det dimensjonert for 270 000 personer. Nå renses avløspvannet for 300 000 personer. Kapasiteten på anlegget skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040. Det utvidede anlegget er planlagt ferdigstilt i 2020.