Bjølsen skole

Bjølsen skoles eldste bygning sett fra Kongsvingergata i 2013. - Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Bjølsen skole, Maridalsveien 172, barne- og ungdomsskole (1–10), opprettet 1872 med lokaler i Kongsberggata 2, deretter i Maridalsveien 234, nåværende treetasjes bygning i nyrenessanse ble innviet i 1886 (ark. Ove Ekman). Skolegården og trappeløpene var opprinnelig delt for å skille jenter og gutter. En frittliggende overlærerbolig ble oppført samme år, forlenget i 1913.

Skolebygget fra 1913 sett fra Bjølsenparken i 2008. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

På den vestre siden av skolegården ble en supplerende skolebygning oppført i 1913 . Arkitekt var Stadsarkitekten v/ Erling Nielsen. Bygningen, som opprinnelig var på tre etasjer samt en mansardetasje, har et bredt midtparti med svungen gavl som bryter hovedgesimsen. Midt på taket har den et ventilasjonsoppbygg med tilnærmet løkformet tårnhjelm. Bygningen er utformet i en blanding av nybarokk og jugendstil. I forbindelse med rehabilitering av skolen 1988/89 ble det påbygd en fjerde etasje, der mansardetasjen hadde vært, og underetasjen ble ombygd.

På samme tid som overlærer- og vaktmesterboligen ble forlenget og den nye skolebygningen oppført, ble det også anlagt en liten skolehage nord for skolegården, langs Bjølsengata, skilt fra skolegården med en mur og et uværsskur. Hvor lenge denne skolehagen var i bruk, er uklart. Senere brukte Bjølsen skole skolehagen Gjetemyren/Geitmyra

.I perioden 2008–10 var skolen gjennom en omfattende utvendig oppgradering. I perioden 2015–17 gjennomførte skolen også en totalrenovering innvendig, og elevene på 4.–7. trinn hadde  midlertidige lokaler på Engebråten skole.

Skolen ble rekvirert til bruk som kaserne for 1000 tyske politifolk 24. april til 24 mai 1940. Den ble rekvirert på nytt 28. oktober 1940. 12. juli 1941 ble også frivillige i Den norske Legion, bataljon Viken, innkvartert her. To uker senere ble de overført til Gulskogen leir ved Drammen. Etter noen dager der gikk ferden videre til Tyskland for militæropplæring i Fallingbostel, før de ble sendt til Østfronten. I Bjølsenparken like i nærheten var det brakker, hovedsakelig brukt som staller.

Like etter krigen ble skolen tatt i bruk av Røde kors for flyktninger og frigitte fanger, før skolen i november 1945 igjen kunne tas i bruk til undervisning.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1920 (2017 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 663 elever. Bjølsen Skoles Musikkorps stiftet 18. mars 1909. I annen halvdel av 1920-årene ønsket mellom 15 og 20 gutter i korpset å spille også etter at de hadde gått ut av skolen. De dannet Bjølsen Ungdomskorps, og stiftelsesdagen ble bestemt til 1. august 1928. Som formann ble valgt Olav Olsen og øvelsene ble holdt på Bjølsen skole. Skolekorpset var et rent guttekorps til 1976, det hadde 150 medlemmer i 1958. 1992–2007 samarbeidet korpset med Lilleborg skoles musikkorps, senere gikk også Sagene skoles musikkorps inn i samarbeidet (Bjølsali), fra 2007 har skolen eget skolekorps igjen.