Byplanrådet

Byplanrådet, fast råd for byplansaker opprettet 1929 med navnet Reguleringsrådet.

Sakene ble lagt frem for rådet av Reguleringsvesenet (1929–1951) og Byplankontoret (1952–1965). Byplanrådet etterfulgte Reguleringskommisjonen (1828–1928).

Rådet besto fra 1929 av reguleringssjefen, rådmannen med ansvar for området, bygningssjefen, stadsfysikus, veisjefen og, valgt for fire år, fem medlemmer av formannskapet. Fra 1948 til 1951 var rådet sammensatt med 5 medlemmer med hver sin varamann valgt av formannskapet og reguleringssjefen, kommunikasjonsrådmannen, bygningssjefen, stadsfysikus og veisjefen.

I 1951 ble navnet endret til Byplanrådet. Med bakgrunn i bygningsloven av 1965 ble Byplanrådet slått sammen med Bygningsrådet, som til da hadde behandlet bygningssaker. Det nye felles rådet for byplan- og bygningssaker fra 1966 het Bygningsrådet.