Bygningskontrollen

Bygningskontrollen, kommunal etat 1899–1992 ledet av bygningssjefen, med ansvar for at byggevirksomhet – bygging, forandring og riving av bygninger – fulgte bygningslovgivningen og kommunale vedtak.

Stillingen ble opprettet ved den nye bygningsloven for Kristiania av 1899, som en videreføring av stillingen som stadskonduktør. Bygningssjefen ble ansatt av magistraten og formannskapet med statlig godkjennelse av stiftamtmannen.

Etaten het fra 1899 Kristiania Bygningsvæsen. Betegnelsen Bygningskontrollen ble brukt av kommunen også før betegnelsen ble brukt i bygningsloven av 1924, som trådte i kraft i 1929. Også etter 1929 var både Oslo bygningsvesen og Bygningskontrollen i vanlig bruk.

Ved bygningsloven av 1924 ble stilling som bygningssjef frivillig for byene. Oslo valgte å ha både bygningssjef og reguleringssjef. Bygningssjefen la fram saker for Bygningskommisjonen fra 1899 til 1928, fra 1929 for Bygningsrådet, som i Oslo hadde samme ansvarsområder som bygningssjefen.

Bygningskontrollen ble i 1992 slått sammen med Byplankontoret og Oppmålingsvesenet til Plan- og bygningsetaten.

Aker

Akers første bygningssjef, arkitekt Harald Bøtdker fra 1899, var også kommunearkitekt. Stillingen ble delt i 1911, da Bøtdker fortsatte som kommunearkitekt og bygningsinspektør Johan Storm Munch ble bygningssjef.

Etter sammenslåingen med Aker i 1948 var Akers tidligere bygningssjef Svein Hurum bygningssjef I i den sammenslåtte kommunen frem til 1952.

Bygningssjefen og Bygningskommisjonen for Kristiania behandlet fra byutvidelsen i 1878 til 1899 saker om byggebeltet i Aker, det vil si arealet som lå mindre enn 1400 meter fra bygrensen. I byggebeltet gjaldt bygningsloven for Kristiania av 1875.

Med bygningsloven for Kristiania av 1899 gjaldt fortsatt byens bygningslov, men Aker overtok forvaltningen av byggebeltet og hadde for dette egen bygningsadministrasjon. Med bygningsloven for landets byer av 1924, i kraft 1929, falt byggebeltet bort.

Bygningssjefer

1899–1903 Georg Andreas Bull Arkitekt, stadskonduktør 1865–1899
1904–1911 Christian Linthoe
1912–1928 Hans Jacob Sparre arkitekt
1928–1945 Adalbert Kielland arkitekt
1945–1964 Harald Wildhagen
1964–1972 Thor Bjørnseth
1972– Stein Flaata