Bystyrekomiteer

Bystyrekomiteer, Bystyreutvalg, komiteer der bystyrets faste medlemmer fordeles. Unntatt herfra er faste medlemmer av bystyret som blir valgt til kontrollutvalget. Fra 2019 er navnet 'komité' byttet ut med 'utvalg'.

Det er fem faste utvalg: Finansutvalget, Byutviklingsutvalget, Helse- og sosialutvalget, Kultur- og utdanningsutvalget og Samferdsels- og miljøutvalget. Se egne artikler om de ulike utvalgene. Hvert utvalgs sammensetning skal avspeile styrkeforholdet mellom hovedgrupperingene i bystyret.

Bystyreutvalgslederne og nestlederne har sine kommunale ombud som heltidsverv. Disse hadde tidligere tittel av kommunalråd. Ved bystyrets sekretariat i Rådhuset er det ansatt fagsekretærer for de respektive bystyreutvalgene.

Bystyreutvalgene skal innenfor sine respektive saksområder fremme innstillinger til bystyret i forhold til byrådets forslag. I visse typer saker som behandles etter plan- og bygningsloven, fatter byutviklingsutvalget endelige vedtak.

Utvalgsstrukturen følger ikke helt byrådsinndelingen, som også kan endres av det enkelte byråd. Forretningsutvalget fastsetter saksfordelingen mellom komiteene.