Dikemark sykehus

Foto: Nasjonalbiblioteket / Public Domain

Dikemark sykehus, Asker, tidligere Oslo kommunes psykiatriske sykehus. Dikemark sykehus er et psykiatrisk sykehus ved Dikemark i Asker. Sykehuset er en del av Oslo universitetssykehus HF. Omfatter i 2020 åtte avdelinger fordelt på tre bygninger: Dagali (Sykehusveien 15) med to psykoseenheter og Seksjon for psykosebehandling – Dikemark; Granli (Sykehusveien 18) med Regional sikkerhetsseksjon og Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern; Verkensveien 19 med Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, Regional seksjon psykiatri utviklingshemming/autisme, og Sikkerhetspsykiatrisk C.

Historikk

Sykepleier ved Dikemark sykehus, 1945. Foto: ukjent/Oslo byarkiv

Kristiania kommune vedtok i 1898 å legge sitt psykiatriske sykehus til gården Dikemark i Asker, til erstatning for byens eldste asyl, Christiania Sindsygeasyl. Oppdraget med å tegne sykehusanlegget gikk til arkitekt Victor Nordan (1862–1933). Dikemark sykehus åpnet 3. juli 1905 da den nye mannsavdelingen med fire bygninger ble tatt i bruk. Kvinneavdelingen, også med 4 bygninger, ble tatt i bruk 1908. Senere utvidelser og moderniseringer 1911–13, 1919–23 og i begynnelsen av 1930-årene. Det nærliggende Vardåsen tuberkulosesanatorium (åpnet 1923) ble nedlagt 1969 og bygningene fra 1970 brukt som Norges første alderspsykiatriske sykehusavdeling, administrativt underlagt Dikemark sykehus. 

Dikemark sykehus hadde ca. 800 godkjente sykeplasser 1977. 1986 var antallet sengeplasser redusert til 633, og 1994 hadde sykehuset 431 sengeplasser. 

Sykehusets virksomhet var vesentlig knyttet til driften i Asker helt frem til 1950-årene, hvor det i økende grad ble fokusert på poliklinisk behandling og ettervern i Oslo. 1994 bestod sykehuset av 6 sengeavdelinger, 3 psykiatriske poliklinikker, 2 psykiatriske sykehjem og 5 ettervernshjem/vernede bokollektiv. Videre var det tilknyttet totalt 13 privateide sykehjem, ettervernshjem/langtidspensjonat og private forpleiere (dvs. privatpersoner som hadde pasienter i forpleining) på Østlandet. 

1. januar 1996 ble sykehuset nedlagt som egen etat, og det meste av virksomheten overført til Ullevål universitetssykehus. Siden 2001 er sykehuset en avdeling av Ullevål sykehus, som i sin tur (siden 2009) er en del av Oslo universitetssykehus.