Mellomkollen naturreservat

Mellomkollen naturreservat, opprettet 7. desember 2001, ligger i området rundt Mellomkollen i det som kalles «Maridalsalpene». Reservatet strekker seg fra Øyungskollen like øst for Øyungen forbi Mellomkollen og østover til Vittenbergkollen (519 moh) og sørover til Hansakollen mot Vaggsteinåsen. Det utgjør i alt 3590 daa og er det største naturreservatet i Oslo og Oslos nest største verneområde. Reservatet ligger nord for, og grenser til, det største: Maridalen landskapsvernområde.

Formålet med fredningen er å bevare et barskogsområde med stor andel velutviklet lågurtgranskog, innslag av en sørligere barskogsone og forbindelse til høyereliggende barskog. Formålet er videre å bevare en variert natur med et mangfold av vegetasjonstyper, interessant flora og et rikt dyreliv.

Reservatet utgjør et område med mye gammel skog, og topografien bidrar til et rikt mangfold i vegetasjonstyper og arter. Store og fortettede variasjoner gir området store landskapskvaliteter, med vidt utsyn over by og fjord.

Det går flere stier og gamle kjerreveier fra sør til nord i området. Naturreservatet strekker seg i sør helt til bebyggelsen i Maridalen og er lett tilgjengelig fra Skar.