Nordstrand sogn

Nordstrand sogn, et såkalt administrativt sogn 1906–1948 i det tidligere Aker herred, opprettet 1837. I 1861 var Aker herred blitt delt i to sogn, Vestre Aker sogn og Østre Aker sogn. I 1906 skjedde en ny oppdeling ved at Ullern og Nordstrand ble skilt ut som egne sogn, Ullern fra Vestre Aker og Nordstrand fra Østre Aker, slik at man fikk fire sogn (regnet vestfra): Ullern, Vestre Aker, Østre Aker og Nordstrand sogn. Nordstrand grenset til fjorden i vest, Oslo i nord og langs en grense sørover til Østensjøvannet og østover til Nøklevann og Lørenskog og videre sørover til Enebakk. I sør grenset Nordstrand til Ski og Oppegård. I 1937 ble sognet delt i Nordstrand menighet i sør og Bekkelaget menighet i nordøst.

Tross senere oppdeling av kirkesognene beholdt man disse sognene som såkalte administrative sogn eller sognekommuner frem til 1948. Hvert sogn valgte egne representanter til herredsstyret, 1861–99 valgte de to opprinnelige sognene begge tolv hver, 1899–1907 24 hver, 1907–22 valgte Nordstrand og de andre tre sognene tolv hver. Fra 1922 fortsatte Nordstrand å velge 12. Sognets representanter utgjorde et såkalt sognestyre, Akers «herredsdelsutvalg», som hadde innstillingsrett til herredsstyret og dessuten fullmakt og budsjett til å fatte vedtak i en del lokale saker.

På veggen til Akers gamle herredshus i Trondheimsveien 5 er er de fire Aker-sognenes symboler fremstilt som relieffer i teglsteinsfasaden mot Heimdalsgata. Nordstrands viser solen over to bølgelinjer (fjorden), tre bolighus og nederst en helleristning.