Statsforvalteren i Oslo og Viken

Valgerd Svarstad Haugland er statsforvalter for Oslo og Viken (2019- ). Foto: Sturlason/Statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken, statlig embetstilling som er den øverste lederen av den statlige fylkesadministrasjonen i fylkene Oslo og Viken. Ordet statsforvalteren brukes også om det administrative apparatet som er tilknyttet denne stillingen. Til og med 2020 het både personen og institusjonen fylkesmann.

Statsforvalteren er regjeringens nærmeste representant i fylket og skal overvåke at Stortingets og regjeringens vedtak blir gjennomført. Videre skal statsforvalteren behandle og avgjøre de saker som ved lov eller annen bestemmelse er lagt under embetet. Ved statsforvalterens kontor finnes fire staber/enheter og sju fagavdelinger. I tillegg til Oslo er det også kontorer i Drammen og Moss. De fire stabene er kommunikasjonsenheten (Moss), administrasjonsstab (Moss), stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll og stab for samordning, beredskap og prosjekt (Moss). De sju fagavdelingene er Barnehage- og utdanningsavdelingen (Oslo), Helseavdelingen (Moss), Juridisk avdeling (Oslo), Klima- og miljøvernavdelingen (Drammen), Landbruksavdelingen (Drammen), Sosial- og barnevernavdelingen (Oslo) og Vergemålsavdelingen (Oslo).

Historikk

Embetet ble formelt innført 1662, da riket ble inndelt i amt (embeter, embetsdistrikt) med en amtmann i spissen for amtets styre. 1919 ble betegnelsen amtmann endret til fylkesmann. Oslo og Akershus har hatt felles fylkesmann siden 1919. Fra 2020 er også de tidligere fylkene Østfold og Buskerud statsforvalterens ansvar; embetet het fra 2019 Fylkesmannen i Oslo og Viken og fra 2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde i mange år tilhold i Tordenskiolds gate 12. Etter at embetet som fylkesmann (statsforvalter) i Oslo og Viken ble etablert i 2019, ble kontoret delt mellom Oslo, Drammen og Moss, og statsforvalteren har tilhold i Stensberggata 27.

Fylkesmenn/Statsforvaltere

Betegnelsen fylke ble innført i 1919. Se tabell over tidligere stiftamtmenn under Oslo fylke.

Oslo og Akershus
1919–30 Hroar Olsen
1930–43 Ingolf Elster Christensen
1945–55 Carl Platou
1955–63 Trygve Lie
1964–65 John Lyng
1965–79 Petter Mørch Koren
1979–89 Gunnar Alf Larsen
1989–98 Kåre Willoch
1998–2011 Hans J. Røsjorde
2011–18 Valgerd Svarstad Haugland
Oslo og Viken
2019– Valgerd Svarstad Haugland