Trasoppterrassen

Trasoppterrassen, Trasop, bydel Østensjø, blindvei sørover fra Trolldalsveien. Navn 1944 etter husmannsplassen Trasop som lå nær veien. Villabebyggelse.

25. Trasoppklinikken, klinikk som gir behandling til alkoholavhengige, medikamentavhengige og blandingsmisbrukere og deres familier. Bygget, som bl.a. bestod av lave teglsteinskledde fløyer, ble innviet 1. juli 1968, arkitekt var Kaare Engja; det er senere tilbygd, påbygd og ominnredet. De fleste konsultasjonene er dagpasienter, men det er også 35 døgnplasser. Anonyme Alkoholikeres klinikk hadde tidligere holdt til i en av brakkene i Ullernleiren, Silurveien 8 (1951–55) og i Vingolfveien 12 (1955–68). En drivende kraft ved klinikken fra starten av i 1951 til han gikk av med pensjon i 1973, var overlege dr. Fredrik Wildhagen (1903–88).