Gaustad bensinlager

Gaustad bensinlager, et tysk bensinlager under den annen verdenskrig, anlagt på en del av Gaustadjordene nord for Gaustad gård mellom Sognsvannsbekken og den vestre delen av Gaustadskogen. Lagerområdet var omgitt av piggtrådgjerder, hadde to grønnmalte vaktbrakker, et betongrørstilfluktsrom og var bevoktet av betongskytestillinger. Det hadde vanninntak i Sognsvannsbekken, og det var installert brannkummer vest i området. Bensinfatene var halvt gravd ned i groper i terrenget. Russiske krigsfanger ble brukt som arbeidskraft.

Jordet der lagerområdet var, er til dels gjengrodd av småskog, men tilfluktsrommet og betongskytestillingen er godt bevart. Man kan også se vanntinntaket like ved en liten gangbro over bekken fra Sognsvannsveien og en av brannkummene sør i området samt flere av gropene. Tilfluktsrommet som ligger like ved en turvei, er lett synlig i terrenget, mens skytestillingen står inne i et lite skogholt litt sør for dette. Folk som vokste opp i nærområdene i etterkrigstiden, husker at det var mange bunkere i Gaustadskogen og at det bodde uteliggere i mange av dem.