Grimelund

Grimelund, gård med gnr. 35/517, Grimelundshaugen 12, tilhørte opprinnelig Oslo domkapitel, men kom på 1400-tallet under Nonneseter kloster. Navnet er kjent fra 1500-tallet, men er ikke sikkert forklart. Kronen solgte gården 1662, og 1672 overtok oppsitteren Halvor Toressøn Grimelund. Gården er helt utparsellert. I 1771 hadde gården følgende husmannsplasser: Wispomkring, Pissering, Sadelmakerbråten (Slemdalsveien 25), Gullerud, og Slemdalbråten. De to siste lå trolig ved nåværende Skogryggveien.

Under den annen verdenskrig kom Grimelund gård til å spille en viktig rolle. I det gamle våningshuset i det fint bevarte gårdsanlegget ble det sommeren 1941 holdt flere viktige møter. Mennene som møttes her fikk senere navnet «Kretsen,» og kom til å spille en sentral rolle i den sivile motstandskampen. Deltagerne var: høyesterettsjustitiarius Paal Berg, direktør i Statistisk sentralbyrå Gunnar Jahn, finansrådmann i Oslo Paul Hartmann, Universitetets rektor Didrik Arup Seip, overrettssakfører Tor Skjønsberg som bodde i Holmenveien 35 like i nærheten, redaktør i Morgenbladet Olaf Gjerløw, stortingsmann Carl P. Wright, høyesterettsadvokat Øystein Thommesen, høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup, nestformann i Arbeiderpartiet Einar Gerhardsen, nestformann i LO Lars Evensen og verten selv, konsul Hans Halvorsen