Lybekk (plass) Holmen

Lybekk, husmannsplass under Vestre Holmen gård. Plassen lå på nedsiden av svingen der husene med adresse Lybekkveien 10c og 10d nå ligger. I 1899 ble plassen med eiendommen på 20 daa mellom Lybekkveien, Arnebråtveien, Stasjonsveien og Hemingveien kjøpt av den svenske handelsgartneren Johan Fredrik Johansson (1842–1915), som her anla gartneriet Fredrik Johanssons gartneri. I 1960-årene ble den gamle husmannsstua på Lybekk revet, og i 1970 ble gartnerivirksomheten innstilt og flyttet til Holmestrand, mens eiendommen ble solgt til Block Watne og bebygd med småhus.