Tungebråten gård

Tungebråten, gård med gnr. 183, Nordstrandshøgda. Nevnes i middelalderen, hadde i norrønt navnet Tungubroti, sammensatt av tunga, tange mellom to bekke- eller elvefar (antakelig Ljanselva og Pilbekken), og broti, ryddet ved bråtebrenning. Postgård på 1600-tallet, med befordring mellom byen og Fløisbonn eller Greverud. Krongods solgt 1662 og 1692 kjøpt av oppsitteren Jørgen Carlssøn. Gården er senere oppdelt.

1. Lensmannsæter.

2. Tyslevsæter, gnr. 183/4, Ekebergveien 224, ble fradelt 1768. Har bl.a. gitt tomt for Nordstrand kirke. Navn etter prokurator Christen Tødsleuff, eier 1768–88. Våningshuset er sterkt ombygd.