Utstikker III

I 1934 ble Utstikker 3 forlenget med 10 meter. Forlengelsen gjorde det mulig å bruke losseapparater på begge sider av den nye kornsilo som ble oppført i 1935 (etter tegning av Riksarkitekten) i regi av Oslo Havnesilo A/S. En transportbro mellom den nye og eldre kornsiloen ble deretter oppført. Den eldre kornsiloen ble revet i 1976 etter skader fra en støveksplosjon.

Utstikker III, Utstikker III er et kaianlegg med losse- og lastefasiliteter på Vippetangen, som ligger mellom Vippetangkaia og Utstikker II, i skillet mellom Pipervika og Bjørvika. Kaia ble ved oppføringen i 1899 anlagt på skrå i sydlig retning mot den verste vindretningen. Den dominerende kornsiloen (Akershusstranda 27) på kaia, oppført i 1935, benyttes til mottak og lagring av mathvete og matrug levert fra bulkskip. Strand Unikorn AS driver kornsiloen som mottar om lag 80 000 tonn matkorn hvert år, i tillegg er det et mottak- og transittlageranlegg for korn på Sjursøya. Skur 40 ligger ytterst på Utstikker 3 og har et gulvareal på om lag 1000 m2 og et uteareal på 450 m2. Fra 2016 ble havneskuret leid ut av Oslo Havn KF til serveringsvirksomhet.

Korntrikken Vippetangen.jpg

Historikk

Oppføringen av Utstikker 3 foregikk mellom 1899-1901 samtidig med anlegget av Vippetangkaia (Vippetangbryggen) og Fiskehavnen. Selve kaimuren ble bygget opp med tømmerkister plassert på renset fjellgrunn, og fylt med betong i ytterkant og stein i bakkant. Fra et stykke under middelvannstand til kaias overside ble kaimuren bygget opp med betongblokker. Ved ferdigstillelsen hadde utstikkerbryggen en bredde på 60 meter, østsiden av anlegget målte 132 meter og vestsiden 80 meter. Et havneskur i tre ble oppført på kaia som Skur 40, og rundt 1925 var det såkalte Pumpehuset ferdig bygget. Hva formålet med Pumpehuset var er usikkert, men det ligger inntil den nåværende kornsiloen og brukes som administrasjonsbygning av Strand Unikorn A/S. Bjølsen Valsemølle A/S anla i 1901 et kornlosseapparat på bryggeanleggets østside. Den første kornsiloen på Vippetangen for lagring av matkorn ble bygget innenfor Utstikker III i 1913 etter tegningen av arkitekt Bredo Berntsen, et av de tidligste eksempler på bruk av armert betong. Transport av korn fra Vippetangen til Bjølsen Valsemølles anlegg på Sandaker foregikk fra 1918 til 1965 med den såkalte korntrikken i samarbeid med Kristiania Sporveisselskap.

OB.Y1554.jpg

I 1974 ble det gamle Skur 40 revet og erstattet av et nytt skur på 1017 m2 med bærende konstruksjon av stål. Skuret ble tatt i bruk av det britiske konsernet Tate & Lyle Norge for sukkerimport og en sukkersilo med kapasitet på 50 tonn ble oppført i tilknytning til anlegget. Oslo-Fergene A/S var et rutebåtselskap som trafikkerte øyene i indre Oslofjord fra 1917. Selskapet hadde fast anløpsplass på vestsiden av Utstikker III frem til 2015, da fergeterminalen ble flyttet til Aker Brygge.

Andre verdenskrig

Under krigen hadde Marineausrüstungsstelle Oslo et smøreoljelager på kaia. Mot slutten av krigen ble det gjort klar sprengning av den ene av to kornsiloer på kaia, men aksjonen ble ikke gjennomført.


Se også Utstikker I.